Członkowie rodziny wielodzietnej - rodzice i ich dzieci. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej; 3) bez ograniczeń wiekowych - wprzypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.