Oddział Łódzki Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” zwołuje Walne Zebranie Członków Rzeczywistych Oddziału Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” I termin: 30 listopad 2016, w środę , o godz. 18.00 w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale

w przypadku braku quorum ustala się
II termin: 30 listopad 2016, w środę , o godz. 18.10
w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.


Porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Prezentacja kół- sprawozdania
 5. Sprawozdanie roczne - merytoryczne i finansowe - z działalności Zarządu Oddziału ZDR „Trzy Plus” w roku 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału ZDR „Trzy Plus” w roku 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Oddziału ZDR „Trzy Plus”.
 8. Podjecie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Oddziału
 9. Dyskusja nt planów na kolejny rok pracy.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie zebrania.


Walne zebranie połączone będzie ze spotkaniem środowiskowym  kół ZDR „Trzy Plus” oddziału łódzkiego.


W planie wiele atrakcji, przewidziane są:

 • Dyskusje
 • Omówienie zmian struktury organizacyjnej ZDR „Trzy Plus”zaproponowanych przez Centralę
 • Obieg dokumentów rozliczeniowych.
 • Integracja, poczęstunek
 • Dla każdego, kto przywiezie  własnoręcznie wykonaną kartkę świąteczną - nagroda niespodzianka.


Zaprasza w imieniu Zarządu
Prezes Oddziału Łódzkiego ZDR Trzy Plus
Sylwia Skóra
tel. 667 636 466
http://www.3plus.pl/