Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Rzeczywistych Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, które odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. w Grodzisku Mazowieckim, głosowane będą propozycje zmian w Statucie.

Poniżej prezentujemy ostateczne propozycje, wypracowane po spotkaniu 9.04.2018 r., na które byli zaproszeni wszyscy członkowie ZDR Trzy Plus, zainteresowani dyskusją nad kierunkiem zmian w Statucie.

Proponowane zmiany w Statucie:

 

 

 1. Na podstawie § 15 ust. 3 lit d) Statutu ZDR Trzy+ Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ postanawia przyjąć uchwałę nr 1/2018 o treści następującej:

 

 „Uchwała nr 1/2018

w przedmiocie zmiany § 1 ust. 2 Statutu

Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu ZDR Trzy+ nadając mu następujące brzmienie:

 

„2.       Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” może używać nazwy skróconej w formach: „ZDR 3+”, „ZDR 3Plus”, [LE1] „ZDR 3plus”, „ZDR „Trzy Plus”  oraz „ZDR Trzy+”, a także jej odpowiedników w językach obcych.”

 

* * *

 

 

 

 1. Na podstawie § 15 ust. 3 lit. d) Statutu ZDR Trzy+ Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+postanawia przyjąć uchwałę nr 2/2018 o treści następującej:

 

 

Uchwała nr 2/2018

w przedmiocie zmiany § 13 ust. 1 Statutu

 

 

 1. Na podstawie § 15 ust. 3 lit. d) Statutu ZDR Trzy+ Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+postanawia przyjąć uchwałę nr 2/2018 o treści następującej:

 

Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ postanawia zmienić § 13 ust. 1 Statutu ZDR Trzy+ w ten sposób, że w miejsce cyfry „3” wpisać cyfrę „4”.

 

W związku ze zmianą długości kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej, obecna kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej upłynie w roku 2020.[LE2] 

 

* * *

 1. Na podstawie § 15 ust. 3 lit. d) Statutu ZDR Trzy+ Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+postanawia przyjąć uchwałę nr 3/2018 o treści następującej:

 

 

 

Uchwała nr 3/2018

w przedmiocie zmiany § 17 ust. 1 Statutu

Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ postanawia zmienić § 17 ust. 1 Statutu ZDR Trzy+ w ten sposób, że w miejsce cyfry i słowa „5 (pięciu)” wpisać cyfrę i słowo „3 (trzech)” oraz w miejsce cyfry i słowa „9 (dziewięciu)” wpisać cyfrę i słowo „5 (pięciu)”

 

* * *

 

 

 

 1. Na podstawie § 15 ust. 3 lit. d) Statutu ZDR Trzy+ Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+postanawia przyjąć uchwałę nr 4/2018 o treści następującej:

 

Uchwała nr 4/2018

w przedmiocie dodania w statucie nowego § 171

Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ postanawia dodać po § 17 Statutu ZDR Trzy+ nowy § 171o treści następującej:

 

§ 171  [zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków Zarządu]

 1. Wybór prezesa oraz członków Zarządu ZDR Trzy+ następuje spośród kandydatów zgłoszonych zgodnie z ust. 2 - 6 poniżej w terminie do 31 marca roku, w którym przypada Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ zwoływane jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Kandydatem na członka Zarządu ZDR Trzy+ może być osoba będąca członkiem rzeczywistym lub członkiem wspierającym (osoba fizyczna) ZDR Trzy+ przez minimum 1 (jeden) rok. Kandydatem na prezesa Zarządu ZDR Trzy+ może być osoba będąca członkiem rzeczywistym ZDR Trzy+ przez minimum 5 (pięć) lat.
 3. Kandydatem na prezesa Zarządu ZDR Trzy+ może być osoba, która w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej złoży Zarządowi ZDR Trzy+ pisemne potwierdzenie poparcia swojej kandydatury przez minimum 20 (dwadzieścia) kół terenowych lub oddziałów ZDR Trzy+. Koła terenowe ZDR Trzy+ udzielają poparcia w drodze uchwały Zarządu Koła Terenowego, podjętej zwykłą większością głosów oddanych. Oddziały ZDR Trzy+ udzielają poparcia w drodze uchwały Zarządu Oddziału, podjętej zwykłą większością głosów oddanych. Każde koło terenowe i każdy oddział ZDR Trzy+ mogą udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi na prezesa Zarządu ZDR Trzy+.
 4. Kandydat na prezesa Zarządu ZDR Trzy+ wskazuje proponowany przez siebie skład Zarządu ZDR Trzy+.
 5. Zarząd ZDR Trzy+ weryfikuje prawidłowość zgłoszeń i prowadzi rejestrację kandydatów. Zarząd ZDR Trzy+ ogłasza listę prawidłowo zgłoszonych kandydatów na prezesa Zarządu ZDR Trzy+ na stronie internetowej oraz poprzez jej wywieszenie w biurze ZDR Trzy+ w terminie do 15 kwietnia roku, w którym przypada Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ zwoływane jako sprawozdawczo-wyborcze.
 6. Każda osoba, której przysługuje prawo głosu, może oddać swój głos tylko na jednego kandydata na prezesa Zarządu ZDR Trzy+ oraz na kandydatów na pozostałych członków Zarządu zaproponowanych przez danego kandydata na prezesa Zarządu. Wybór prezesa Zarządu wraz z zaproponowanymi przez niego członkami Zarządu następuje w jednej uchwale Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych.”

 

* * *

 

 

 1. Na podstawie § 15 ust. 3 lit. d) Statutu ZDR Trzy+ Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+postanawia przyjąć uchwałę nr 5/2018 o treści następującej:

 

Uchwała nr 5/2018

 

Na podstawie § 15 ust. 3 lit. d) Statutu ZDR Trzy+ Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+postanawia przyjąć uchwałę nr 5/2018 o treści następującej:

 

Uchwała nr 5/2018

w przedmiocie dodania w statucie nowego Rozdziału VIIa. Rada Krajowa

Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ postanawia dodać po Rozdziale VII. Komisja Rewizyjna nowy Rozdział VIIa. Rada Krajowa, nadając mu następujące brzmienie:

 

Rozdział VIIa. Rada Krajowa:

 

§ 211 [Utworzenie i skład Rady Krajowej]

 1. Tworzy się Radę Krajową. Rada Krajowa jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu. [LE3] W skład Rady Krajowej wchodzą:

a)      Prezes i członkowie Zarządu ZDR Trzy+.

b)      przedstawiciele wszystkich oddziałów wojewódzkich ZDR Trzy+ wybierani na okres 4 lat licząc od dnia Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych, na którym zostaje ukonstytuowana Rada Krajowa.

c)      przedstawiciele województw, w których utworzono co najmniej 4 koła terenowe ZDR Trzy+ wybierani na okres 4 lat licząc od dnia Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych, na którym zostaje ukonstytuowana Rada Krajowa.

d)      od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ na okres 4 lat licząc od dnia Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych, na którym zostaje ukonstytuowana Rada Krajowa.

 1. Każdy oddział wojewódzki może wybrać tylko jednego przedstawiciela do Rady Krajowej, w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Oddziału.
 2. Każde województwo, w którym nie utworzono oddziału wojewódzkiego, a w którym utworzono co najmniej 4 koła terenowe ZDR Trzy+, ma prawo powoływania jednego przedstawiciela do Rady Krajowej. Każde województwo, w którym nie utworzono oddziału wojewódzkiego, a w którym utworzono co najmniej 10 kół terenowych ZDR Trzy+, ma prawo powoływania dwóch przedstawicieli do Rady Krajowej. [LE4] Przedstawiciele takich województw do Rady Krajowej są wybierani w drodze głosowania przez zarządy tych kół terenowych. Każdy zarząd koła terenowego oddaje w drodze uchwały swój głos tylko na jednego kandydata na przedstawiciela województwa do Rady Krajowej. Przedstawicielem województwa do Rady Krajowej zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, a w województwach mających prawo powoływania dwóch przedstawicieli – dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów, przedstawicielem województwa zostaje kandydat, który uzyskał poparcie kół o większej liczbie członków według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego głosowanie.
 3. Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ powołuje członków Rady Krajowej, o których mowa w ust. 1 lit. d) powyżej, w drodze uchwały..[LE5] 
 4. Mandaty członków Rady Krajowej, o których mowa w ust. 1 lit. b) – d) powyżej wygasają nie wcześniej niż w dniu powołania nowych członków zgodnie z postanowieniami ust. 2-4 powyżej. Mandat członka Rady Krajowej wygasa z także wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu ZDR Trzy+, a także skreślenia z listy członków ZDR Trzy+. W takim wypadku skład Rady Krajowej może zostać uzupełniony poprzez wybór członka Rady Krajowej w tym samym trybie w jakim został wybrany członek Rady Krajowej, którego mandat wygasł.

 

§ 212 [Kompetencje Rady Krajowej]

Do kompetencji Rady Krajowej należy:

a)     opiniowanie budżetu rocznego uchwalanego przez Zarząd ZDR Trzy+,

b)    opiniowanie [LE6] rocznego planu pracy uchwalonego przez Zarząd ZDR Trzy+,

c)     opiniowanie tworzenia oddziałów ZDR Trzy+,

d)    opiniowanie spraw strategicznych dla ZDR Trzy+, w tym w szczególności  zawierania istotnych umów z partnerami zewnętrznymi, takimi jak sponsorzy i instytucje publiczne, zaangażowanie ZDR Trzy+ w realizację istotnych projektów lub w inne istotne przedsięwzięcia i działania,

e)     opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu ZDR Trzy+,

f)     opiniowanie propozycji zmian Statutu,

g)     podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w innych sprawach na wniosek Zarządu ZDR Trzy+ lub Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+.

 

§ 213 [Uchwały Rady Krajowej]

Uchwały Rady Krajowej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków Rady Krajowej lub w trybie pisemnym (w tym pocztą elektroniczną) w drodze indywidualnego zbierania głosów. W wypadku głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, członkowie Rady Krajowej powinni oddać swój głos w ciągu 3 dni od zarządzenia głosowania przez Prezesa Zarządu ZDR Trzy+ lub upoważnionego przez niego członka Zarządu ZDR Trzy+. Brak oddania głosu w tym terminie będzie uznany za wstrzymanie się od głosu.

 

§ 214 [Posiedzenia Rady Krajowej]

 1. Rada Krajowa zbiera się na posiedzeniach. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu ZDR Trzy+ lub upoważniony przez niego członek Zarządu ZDR Trzy+ nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

 

* * *

 

 

 1. Na podstawie § 15 ust. 3 lit. d) Statutu ZDR Trzy+ Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+postanawia przyjąć uchwałę nr 6/2018 o treści następującej:

 

Uchwała nr 6/2018

w przedmiocie zmiany § 25 ust. 10 zdanie drugie Statutu

Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ postanawia zmienić § 25 ust. 10 zdanie drugie Statutu ZDR Trzy+ nadając mu następujące brzmienie:

 

„W skład Komisji Rewizyjnej każdego Oddziału wchodzi osoba wskazana uchwałą Zarządu ZDR Trzy+.”

 

* * *

 

 

 

 1. Na podstawie § 15 ust. 3 lit d) Statutu ZDR Trzy+ Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ postanawia przyjąć uchwałę nr 7/2018 o treści następującej:

 

 „Uchwała nr 7/2018

w przedmiocie zmiany § 25 ust. 11 Statutu

Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ postanawia zmienić § 25 ust. 11 Statutu ZDR Trzy+ nadając mu następujące brzmienie:

 

„11. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

(1)         co najmniej połowa ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej głosowała w sprawie podjęcia takiej uchwały

          oraz

(2)        w głosowaniu brał udział członek Komisji Rewizyjnej wskazany uchwałą Zarządu ZDR Trzy+.

Ponadto, podjęcie […] aby za podjęciem takiej uchwały głosował członek Komisji Rewizyjnej wskazany uchwałą Zarządu ZDR Trzy+; w przypadku umów przewidujących świadczenia okresowe […].”

 

* * *